جراحی ارتوگناتیک قسمتی از جراحی فک و صورت است که به درمان ناهنجاری های فکی ـ دندانی که موجبات اختلال در جفت گیری دندان ها تکلم، زیبایی صورت می شود، می پردازد. این رشته در اکثر موارد نیازمند همکاری تنگاتنگ با ارتودنسی است. این اختلال ها در ابعاد مختلف قدامی ـ خلفی، عمودی، عرضی و ترکیبی از این ابعاد اتفاق می افتد که به ناهنجاری هایی مانند کوچکی فک، کوچکی چانه، ناقرینگی فک، صورت کشیده، و... می شود.

جراحی ارتوگناتیک قسمتی از جراحی فک و صورت است که به درمان ناهنجاری های فکی ـ دندانی که موجبات اختلال در جفت گیری دندان ها تکلم، زیبایی صورت می شود، می پردازد. این رشته در اکثر موارد نیازمند همکاری تنگاتنگ با ارتودنسی است. این اختلال ها در ابعاد مختلف قدامی ـ خلفی، عمودی، عرضی و ترکیبی از این ابعاد اتفاق می افتد که به ناهنجاری هایی مانند کوچکی فک، کوچکی چانه، ناقرینگی فک، صورت کشیده، و... می شود.
علت این ناهنجاری ها چیست؟

علت های مختلفی برای این ناهنجاری ها وجود دارد؛ ژنتیک، ناهنجاری های مادرزادی، اختلال های تکاملی، بیماری های مختلف، تروما و تومورها می توانند از علل ناهنجاری های فکی باشند. امروزه وجود ازدواج بین نژادهای مختلف باعث افزایش ناهماهنگی های فکی شده است. فرزندان ممکن است از یک والد یک فک و از والد دیگر فک دیگر یا سایز دندان ها را از یک والد و فکین را از والد دیگر به ارث ببرند، بنابراین عدم همخوانی سایزها می تواند به صورت ژنتیکی، عامل بسیاری از ناهنجاری ها باشد. این ناهنجاری ها که به صورت های مختلف تقسیم بندی می شوند می توانند در محدوده تنوع بشری باشند اما در صورت شدت باعث ایجاد اختلال در زیبایی، جویدن، تکلم و استعداد به اختلال های مفصل فکی را باعث می شوند.
به طور کلی آدم ها چند نوع جفت گیری فکی دارند و چه کسانی از نظر پزشکی، در این خصوص، طبیعی تلقی می شوند؟

یک تقسیم بندی رایج در این زمینه براساس وضعیت رویش اولین مولرهای دائمی در سنین ۶ تا ۷ سالگی است. در صورتی که دندان آسیای اول پایین یک مقدار جلوتر از آسیای اول فک بالا باشد، در اصطلاح در گروه یک ناهنجاری فکی قرار می گیرد و اگر بیش از یک مقدار کم جلوتر باشد در گروه ۳ و اگر عقب تر باشد در گروه ۲ قرار می گیرد. این یک شاخص بررسی وضعیت فکین نسبت به همدیگر است ولی باید توجه کرد در بزرگسالان روی این رابطه همیشه نمی توان تکیه کرد.